Svatoborská 20/3a, Kyjov

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

GS okna Kyjov, s.r.o.

Sídlo: Svatoborská 20/3a, 697 01 Kyjov
IČO: 067 02 368
DIČ: CZ06702368

 1. Úvodní ustanovení
  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi společností GS okna Kyjov, s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“) v souvislosti s prodejem oken a jiného zboží.

 2. Objednávky a uzavření smlouvy
  Objednávka se stává závaznou okamžikem jejího potvrzení Prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat zálohovou platbu ve výši 70-100 % celkové ceny objednávky. 

 3. Ceny a platební podmínky
  Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak. Kupující je povinen uhradit cenu zboží předem dle pokynů Prodávajícího.

 4. Dodací podmínky
  Termín dodání je sjednán individuálně mezi Prodávajícím a Kupujícím. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o možných změnách termínu dodání.

 5. Převzetí zboží
  Kupující je povinen zboží převzít v dohodnutém termínu nebo umožnit montáž. V případě, že Kupující zboží nevyzvedne v termínu, nebo nesouhlasí s montáží – bude Prodávající účtovat skladné ve výši 200 Kč za den za každý kus okna nebo jiného zboží.

 6. Reklamace a záruka
  Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží v souladu s platnými právními předpisy. Reklamace je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zjištění vady.

 7. Odstoupení od smlouvy
  Kupující má právo odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno Prodávajícímu.

 8. Ochrana osobních údajů
  Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji Kupujícího v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

 9. Závěrečná ustanovení
  Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2023. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit, přičemž nové podmínky budou platné dnem jejich zveřejnění na webových stránkách Prodávajícího.

GS okna Kyjov, s.r.o.
Svatoborská 20/3a, 697 01 Kyjov
IČO: 067 02 368
DIČ: CZ06702368

GS okna Kyjov, s.r.o. 

Webdesign: www.patrikorsak.cz